Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 61

Αρθρο 61. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85), με τις οποίες συγχωνεύονται σε αυτήν η Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι κάτωθι:
(α) Η βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω του σχεδιασμού, της καθοδήγησης και της αξιολόγησης του έργου του εσωτερικού ελέγχου.
(β) Η διαμόρφωση και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου.
(γ) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. προκειμένου να ενσωματώνουν στις λειτουργίες και διαδικασίες τους, τους κατάλληλους μηχανισμούς ενδογενούς ελέγχου.

3. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας της, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και σε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, που υπάγεται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β' - Υλοποίησης
γ) Τμήμα Γ' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
δ) Τμήμα Δ' - Εσωτερικού Ελέγχου, με έδρα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, το οποίο διαρθρώνεται στα κατωτέρω Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α' - Υλοποίησης
(ββ) Γραφείο Β' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των οργανικών της μονάδων είναι η κατωτέρω:
α) Του Τμήματος Α' - Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού αυτής εκτείνεται σε όλη την επικράτεια,
β) του Τμήματος Δ' - Εσωτερικού Ελέγχου, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του, εκτείνεται στα όρια των:
(αα) Διοικητικών Περιφερειών της:
i) Κεντρικής Μακεδονίας,
ii) Δυτικής Μακεδονίας,
iii) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
iv) Ηπείρου και
v) Θεσσαλίας
(ββ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
γ) των Τμημάτων Β' - Υλοποίησης και Γ' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους, εκτείνεται στα όρια των:
(αα) Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
(ββ) Διοικητικών Περιφερειών της Επικράτειας, εκτός όσων ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τμήματος Δ' - Εσωτερικού Ελέγχου της ίδιας Διεύθυνσης.

5. - Η Διεύθυνση διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται επί σοβαρών θεμάτων που πρέπει άμεσα να διερευνηθούν. Οι εσωτερικοί έλεγχοι ανάλογα με το αντικείμενο και τον σκοπό τους διακρίνονται σε ελέγχους:
α) συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας),
β) οικονομικούς,
γ) διοικητικούς,
δ) λειτουργίας,
ε) συμμόρφωσης,
στ) απόδοσης της διακυβέρνησης του Οργανισμού/ Φορέα/ Μονάδας,
ζ) συστημάτων πληροφορικής και
η) παρακολούθησης.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
(α) Τμήμα Α' - Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
(αα) Η μέριμνα για την διαμόρφωση και την διαρκή βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, που αφορά στον εσωτερικό έλεγχο.
(ββ) Η ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., ιδίως μέσω της σύνταξης και αναθεώρησης σχετικού Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων, σε συνεργασία με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου.
(γγ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών υποστήριξης του εσωτερικού ελέγχου και η διαχείριση των υφιστάμενων εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης.
(δδ) Η εισήγηση για την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών και η εισήγηση για την τροποποίησή του, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(εε) Η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων.
(στστ) Η διαμόρφωση αρχών και κανόνων για την διαχείριση των κινδύνων στους τομείς αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., η ανάπτυξη της σχετικής μεθοδολογίας και ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών αυτής και των σχετικών ομάδων έργου ή εργασίας, για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
(ζζ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η διερεύνηση και η πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
(β) Τμήμα Β' - Υλοποίησης
(αα) Η έκδοση εντολών για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων και η διενέργεια αυτών στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες, γενικά, των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ββ) Η διενέργεια ελέγχων στους τομείς και μονάδες που υπάρχουν ενδείξεις ή αποδεικτικά στοιχεία αδυναμιών των λειτουργιών και των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ή περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης.
(γγ) Η υλοποίηση του προγράμματος /επιχειρησιακού σχεδίου εσωτερικών ελέγχων, κατά το μέρος που αναλογεί στο Τμήμα, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου.
(γ) Τμήμα Γ' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
(αα) Η αξιολόγηση των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, αρμοδιότητας του Τμήματος, η μέριμνα για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, και η υποβολή της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένης της οριστικής έκθεσης του Γραφείου Β'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Τμήματος Δ'- Εσωτερικού Ελέγχου της ίδιας Διεύθυνσης, με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε.
(ββ) Η περιοδική παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
(γγ) Η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, αρμοδιότητας του Τμήματος και η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης του Γραφείου Β'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Τμήματος Δ'- Εσωτερικού Ελέγχου, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απειλούν τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.
(δ) Τμήμα Δ' - Εσωτερικού Ελέγχου
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του και ασκούνται στο πλαίσιο της κατά τόπον αρμοδιότητάς του, ως κατωτέρω:
(αα) Γραφείο Α' - Υλοποίησης
Το Γραφείο ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β'- Υλοποίησης της Διεύθυνσης.
(ββ) Γραφείο Β' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
Το Γραφείο ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της ίδιας Διεύθυνσης, με την διαφορά ότι υποβάλλει στο Τμήμα αυτό τις εκθέσεις, που αναφέρονται στις περιπτώσεις αα' και γγ' της υποπαραγράφου γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
(ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
(αα) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(ββ) Η εκτίμηση των αναγκών για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Up
Close
Close
Κλείσιμο