Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 60

Αρθρο 60. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο εντοπισμός και η άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.
(β) Η διασφάλιση της νόμιμης συμπεριφοράς των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..

3. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και σε μία (1) Υποδιεύθυνση, η οποία εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, ως κατωτέρω:
I. Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
(α) Αυτοτελές Τμήμα Α'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
Στο Τμήμα δύνανται να λειτουργούν τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω :
(αα) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη
(ββ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα
(γγ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα την Μυτιλήνη
(δδ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
(β) Αυτοτελές Τμήμα Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
(γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ'- Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
II. Υποδιεύθυνση
(α) Τμήμα Δ'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων Στο Τμήμα δύνανται να λειτουργούν τρία (3) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης, ως κατωτέρω:
(αα) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή
(ββ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Ηπείρου , με έδρα τα Ιωάννινα
(γγ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα.
(β) Τμήμα Ε' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
(γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης.

4. I. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των οργανικών της μονάδων είναι η κατωτέρω :
α) Του Αυτοτελούς Τμήματος Γ' - Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής εκτείνεται σε όλη την επικράτεια,
β) i. της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους, εκτείνεται στα όρια των:
(αα) Διοικητικών Περιφερειών της:
i) Κεντρικής Μακεδονίας,
ii) Δυτικής Μακεδονίας,
iii) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
iv) Ηπείρου,
v) Θεσσαλίας και
(ββ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ii. Στα Γραφεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Δ' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων μπορούν να ανατίθενται υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος αυτού, καθώς και του Τμήματος Ε' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Υποδιεύθυνσης.
γ) i. των Αυτοτελών Τμημάτων Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους, εκτείνεται στα όρια των:
(αα) Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
(ββ) Διοικητικών Περιφερειών της Επικράτειας, εκτός όσων ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της.
ii. Στα Γραφεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος A'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων μπορούν να ανατίθενται υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος αυτού, καθώς και του Τμήματος Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης.
II. Με ειδική εντολή του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., μπορεί να ανατίθεται στην Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, στα Τμήματα και στα Γραφεία αυτών η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, στα πλαίσια της καθ' ύλην αρμοδιότητάς τους και εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών.

5. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κατανέμονται μεταξύ των Αυτοτελών Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής, ως κάτωθι:
I. Τμήμα τα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
(α) Αυτοτελές Τμήμα Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
(αα) Ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α' 66), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
(ββ) Η διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για την διερεύνηση των αδικημάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει.
(γγ) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή /και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων, αφετέρου, καθώς και η διαβίβαση στα Τμήματα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης των φακέλων των υποθέσεων, για τις οποίες προέκυψαν, σε βάρος υπαλλήλων, πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα, προκειμένου να διενεργηθεί Έλεγχος της Περιουσιακής Κατάστασης αυτών ή πληροφοριακού υλικού, εφόσον απαιτείται.
(δδ) Η συλλογή, η διερεύνηση, η επεξεργασία, η σύνθεση, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε αδικήματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει.
(β) Αυτοτελές Τμήμα Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
(αα) Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α' 66), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και ειδικότερα:
i) στοχευμένων ή δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια, το προσδιορισμένο δείγμα και την διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..
ii) σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται στην Διεύθυνση οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει στοιχεία που δύνανται να προκαλέσουν βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής τους κατάστασης.
iii) σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ε.Δ.Ε. από την Διεύθυνση, για την διερεύνηση της τέλεσης αδικημάτων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.
(ββ) Η εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δείγματος, που θα επιλεγεί προς έλεγχο.
(γγ) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή /και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων, καθώς και η διαβίβαση σε υπηρεσίες της φορολογικής ή άλλης Αρχής ή στα Τμήματα Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης των φακέλων των υποθέσεων, προκειμένου να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, όταν μετά από την διενέργεια στοχευμένων ή δειγματοληπτικών ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προκύψουν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα.
(δδ) Η έκδοση, αποκλειστικά από το Τμήμα, εντολών ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ' - Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής
i. (αα) Η επιχειρησιακή και η στρατηγική ανάλυση των υφιστάμενων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων.
(ββ) Η κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες αυτής.
(γγ) Η διαχείριση των οικείων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
(δδ) Η διερεύνηση, η επεξεργασία, η σύνθεση, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των καταγγελιών, που συλλέγει το Γραφείο Καταγγελιών και κάθε πληροφοριακού υλικού και στοιχείου, που αφορά σε διάπραξη ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(εε) Οι ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και διαβίβαση του πληροφοριακού υλικού, που περιέρχεται σε γνώση του Τμήματος, στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης, καθώς και στις Εισαγγελικές Δικαστικές Αρχές, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
(στστ) Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων:
i) του πληροφοριακού υλικού που έχει περιέλθει σε γνώση του Τμήματος, καθώς και του αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται η υπηρεσία και ο κάθε υπάλληλος χωριστά και η συνεχής ενημέρωση και αξιοποίηση αυτών.
ii) των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, που τίθενται στο αρχείο, γιατί αξιολογούνται ως ασαφείς, γενικόλογες ή ασήμαντες.
iii) των παλαιών υποθέσεων που επανεξετάζονται για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.
Στο Τμήμα λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ, το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή όλων των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με την αποστολή της υπηρεσίας, τα οποία καταγράφει και θέτει υπόψη του Προϊσταμένου του Τμήματος για περαιτέρω επεξεργασία.
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
(αα) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(ββ) Η εκτίμηση των αναγκών για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
(γγ) Η διάθεση υπαλλήλων της Διεύθυνσης, ως γραμματέων στις διοικητικές έρευνες και εξετάσεις που διενεργούνται.
(δδ) Η τήρηση και η διαχείριση του Αρχείου της Διεύθυνσης.
-Στις περιπτώσεις που λειτουργεί Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων εκτός της έδρας αυτού το σχετικό Αρχείο μπορεί να τηρηθεί στο Γραφείο αυτό.
II. Υποδιεύθυνση
Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της και ασκούνται στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητάς της, ως κάτωθι:
(α) Τμήμα Δ' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
i. Το Τμήμα ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης.
(β) Τμήμα Ε' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
i. Το Τμήμα ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων αα' έως και γγ' του Αυτοτελούς Τμήματος Β'- Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης.
(γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης
(αα) Ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης, καθώς και
(ββ) Την τήρηση και την διαχείριση του Αρχείου της Υποδιεύθυνσης. - Στις περιπτώσεις που λειτουργεί Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Δ' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων εκτός της έδρας αυτού το σχετικό Αρχείο μπορεί να τηρηθεί στο Γραφείο αυτό.
ii. Σε κάθε ένα από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης και Γ' - Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής και από τα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δ' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων και Ε' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης ανήκουν, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους και οι κατωτέρω αρμοδιότητες:
(α) Η παροχή απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια επί αιτήσεων ακυρώσεως ή ανακλήσεως διοικητικών πράξεων.
(β) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος, με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού και η συμμετοχή σε θεσμοθετημένα διϋπηρεσιακά Όργανα και Φορείς.
(γ) Η υποβολή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου αυτός να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα αυτής την προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α' 66), όπως ισχύουν, ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.
(δ) Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, που κρίνονται ασαφή ή ασήμαντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 6,8,19,21 και 22 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α' 253) και της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α' 211) ισχύουν και για την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και το προσωπικό αυτής.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο