Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 54 Παράγραφος 2

Αρθρο 54. Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

2. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α' 222) όπως ισχύει. Η διάρθρωση των υπηρεσιών της και οι αρμοδιότητες αυτών έχουν καθοριστεί με τις Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατ' εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου -Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 14), συμπληρώθηκε με εδάφιο β', με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 81), το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013» (Α' 107), καθώς και της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 254), και μπορούν να τροποποιηθούν με όμοιες αποφάσεις μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω αποφάσεων οι οποίες δεν αναφέρονται στο παρόν εξακολουθούν και ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Up
Close
Close
Κλείσιμο