Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 54

Αρθρο 54. Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

1. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες:
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
(ββ) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
(γγ) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(δδ) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(εε) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(στστ) Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων - Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
(ηη) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
(β) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
(γ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
(δ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
(ε) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

2. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α' 222) όπως ισχύει. Η διάρθρωση των υπηρεσιών της και οι αρμοδιότητες αυτών έχουν καθοριστεί με τις Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατ' εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου -Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 14), συμπληρώθηκε με εδάφιο β', με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 81), το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013» (Α' 107), καθώς και της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 254), και μπορούν να τροποποιηθούν με όμοιες αποφάσεις μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω αποφάσεων οι οποίες δεν αναφέρονται στο παρόν εξακολουθούν και ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Up
Close
Close
Κλείσιμο