Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 5

Αρθρο 5. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται.
(β) Ο εντοπισμός και η αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, πλην του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
(γ) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την αποτελεσματική καταπολέμηση περιπτώσεων διαφθοράς υπαλλήλων της με τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων.
(δ) Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και συμβατότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και η ευθυγράμμιση τους με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
(ε) Η αξιολόγηση της λειτουργίας του ΥΠ.ΟΙΚ. και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Εσωτερικού Ελέγχου
β) Τμήμα Β' - Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων
γ) Τμήμα Γ' - Εσωτερικών Υποθέσεων.

3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α' Εσωτερικού Ελέγχου
(αα) Η διαμόρφωση μεθοδολογικού και θεσμικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ., πλην της Γ.Γ.Δ.Ε. και η καθοδήγηση τους για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
(ββ) Η κατάρτιση προγράμματος και η διενέργεια τακτικών, εσωτερικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, πλην της Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες του Υπουργείου.
(γγ) Η διενέργεια έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γ.Γ.Δ.Ε και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, καθώς και η διενέργεια εκτάκτων ελέγχων στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.
(δδ) Η υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και η περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες.
(εε) Η σύνταξη ενδιάμεσης και ετήσιας έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου.
(στστ) Η παροχή ελεγκτικών-συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
i) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
ii) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ.52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
iii) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
iv) η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου,
v) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
vi) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
(ζζ) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου.
(ηη) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
(θθ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
(ιι) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
(ιαια) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
(ιβιβ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπιστούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους.
(ιγιγ) Η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη στην Δ.Ο.Υ. ή στο Τελωνείο, σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, του ποσού που αναγράφεται σε αυτά, η διαπίστωση της μη εξόφλησης σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(β) Τμήμα Β' Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων
(αα) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εσωτερικών ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.ΟΙΚ., η καταγραφή και η αξιολόγηση των
ευρημάτων και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
(ββ) Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ευθυγράμμισης των εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων και των σχεδίων ανάπτυξης με τη στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών.
(γγ) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας.
(δδ) Ο καθορισμός των προτύπων, των σχεδίων που υιοθετούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που τα χρησιμοποιούν.
(εε) Η διασφάλιση και ο έλεγχος της ορθής υλοποίησης και της συμβατότητας των διαδικασιών και των προτύπων του Υπουργείου Οικονομικών με τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές.
(στστ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος ορθής χρήσης των συστημάτων παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών.
(γ) Τμήμα Γ' Εσωτερικών Υποθέσεων
(αα) Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων, πλην του προσωπικού που ανήκει στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α' 66), όπως ισχύει.
(ββ) Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων, πλην του προσωπικού που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, και ειδικότερα:
i) στοχευμένων ή δειγματοληπτικών που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
ii) σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται οποιαδήποτε πληροφορία που προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής κατάστασής τους.
iii) σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ε.Δ.Ε. για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.
(γγ) Ο έκτακτος έλεγχος υποθέσεων διαφθοράς και περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που ανήκουν στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.
(δδ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δείγματος που θα επιλεγεί προς έλεγχο.
(εε) Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αυτεπαγγέλτως, για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, καθώς και η παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.
(στστ) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων, πλην των υπηρεσιών που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
(ζζ) Η επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων.
(ηη) Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μονάδας για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες καθώς και η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Up
Close
Close
Κλείσιμο