Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 45

Αρθρο 45. Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι ο εντοπισμός φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς μέσω της αποτελεσματικής άσκησης ελέγχων σε φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, αναφορικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού τους και την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου αυτών.

2. Η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται σε επτά (7) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Ελέγχων Υπουργείων
β) Τμήμα Β' - Ελέγχων Υπουργείων
γ) Τμήμα Γ' - Ελέγχων Υπουργείων-Ο.Τ.Α.
δ) Τμήμα Δ' - Ελέγχων Φορέων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ε) Τμήμα Ε' - Ελέγχων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
στ) Τμήμα ΣΤ' - Ελέγχων Ν.Π.Ι.Δ και Λοιπών Φορέων
ζ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, οι οποίες κατανέμονται στα Τμήματα και στο Αυτοτελές Γραφείο ως εξής:
(α) Τμήμα Α' -Ελέγχων Υπουργείων
(αα) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.
(ββ) Ο έλεγχος στη διαχείριση του προϋπολογισμού των φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3492/2006 (Α' 210), συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των εκκαθαριστών αποδοχών.
(γγ) Ο έλεγχος ή συμπληρωματικός έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων των φορέων, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας τους και η εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και
διαδικασιών, καθώς και της ορθής λογιστικής απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του φορέα.
(δδ) Ο έλεγχος των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων και η λήψη ή η εισήγηση στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωσή τους.
(εε) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των έργων του φορέα με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
(στστ) Η προετοιμασία και διενέργεια των ελέγχων.
(ζζ) Η επιβολή ή εισήγηση για επιβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεων.
(ηη) Η συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
(θθ) Η προετοιμασία εισήγησης στον Υπουργό Οικονομικών για την αναθεώρηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίπτωση που προκύπτουν από τον έλεγχο νέα στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α' 85).
(ιι) Η σύνταξη και μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης από την περίπτωση (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 (Α' 210) απόφασης νομιμοποίησης ή άρσης των αναγκαίων προσωρινών μέτρων που λαμβάνονται αυτεπάγγελτα από τα ελεγκτικά όργανα.
(ιαια) Η γνωστοποίηση της έκθεσης ελέγχου στον ελεγχόμενο φορέα, καθώς και η κοινοποίηση σχετικού αποσπάσματος αυτής στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη
(ιβιβ) Η υποβολή στην Ε.Σ.ΕΛ., της έγγραφης διαφωνίας του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης ή της πράξης καταλογισμού οργάνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
(ιγιγ) Η διαβίβαση των αντιρρήσεων των ελεγχόμενων φορέων καθώς και των προσώπων κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
(ιδιδ) Η διαβίβαση στην Ε.Σ.ΕΛ. της έκθεσης ελέγχου, των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί κατά της έκθεσης αρμοδίως, καθώς και των σχετικών εισηγήσεων των ελεγκτικών οργάνων.
(ιειε) Η διαβίβαση των πράξεων καταλογισμού που έχουν εκδοθεί σε βάρος οργάνων διοίκησης του φορέα, στο αρμόδιο για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων όργανο του ελεγχόμενου φορέα, ύστερα από έκθεση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε.
(ιστιστ) Η διαβίβαση, κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε., των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα ή ελεγκτικές ομάδες πράξεις που μπορούν να επισύρουν ποινική ευθύνη ή κρίνεται ότι απαιτείται διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε).
(ιζιζ) Η κοινοποίηση των αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων και των πράξεων καταλογισμού στον φορέα και στους καταλογιζόμενους για τη συμμόρφωσή τους, καθώς και η διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στην αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων Διεύθυνση.
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες στις Υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Γενικών Γραμματειών Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των εποπτευόμενων από τους ανωτέρω φορείς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ειδικών Λογαριασμούς των Υπηρεσιών αυτών, των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. και κάθε άλλου Νομικού Προσώπου και Οργανισμού που εποπτεύεται από την αυτοδιοικούμενη Εκκλησία της Ελλάδος (ν. 590/1977, ΦΕΚ Α' 146).
(β) Τμήμα Β' -Ελέγχων Υπουργείων
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α' στις Υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μακεδονίας και Θράκης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, των εποπτευόμενων από τους ανωτέρω φορείς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, πλην των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Υπηρεσιών αυτών.
(γ) Τμήμα Γ'- Ελέγχων Υπουργείων-Ο.Τ.Α.
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α' στις Υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, των εποπτευόμενων από τους ανωτέρω φορείς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Υπηρεσιών αυτών.
(δ) Τμήμα Δ'-Ελέγχων Φορέων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α' στους φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3329/2005 (Α' 81).
(ε) Τμήμα Ε' -Ελέγχων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α' στις Δημόσιες Επιχειρήσεις όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α' 314), καθώς επίσης και στους Δημόσιους Οργανισμούς, όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.3429/2005.
(στ) Τμήμα ΣΤ'- Ελέγχων Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών Φορέων
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Α':
(αα) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στα οποία το Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου, καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. ή τα Φυσικά Πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται τακτικά ή έκτακτα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, εφόσον η χρηματοδότηση ή η επιχορήγηση υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος,
(ββ) στα Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύονται από το Κράτος ή τα Νομικά Πρόσωπα που ιδρύονται από τους φορείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού,
(γγ) στα Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία ιδρύονται από το Δημόσιο ή τα Νομικά Πρόσωπα, που αναφέρονται στις παρ. 2α και 3α του άρθρου 1 του ν.3429/2005 (Α'314) και αποτελούν συνδεδεμένες με αυτά εταιρείες κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920 (Α' 37), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και στις συνδεδεμένες με τις εταιρείες αυτές εταιρείες,
(δδ) στις επιχειρήσεις με τις οποίες το δημόσιο συνδέεται με σύμβαση για το μέρος που αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών και στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως τα ιδρύματα, σχολές, συλλόγους και σωματεία, που επιδιώκουν την εκπλήρωση αγαθοεργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος, από Ν.Π.Δ.Δ. και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων δ' και ε' της Διεύθυνσης,
(εε) σε οποιονδήποτε άλλο φορέα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α' 210).
(ζ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
(αα) Η μέριμνα για την καταβολή των αποζημιώσεων και των εξόδων μετακίνησης των ελεγκτικών ομάδων καθώς και των τυχών πρόσθετων αμοιβών.
(ββ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η ανακατανομή των φορέων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του παρόντος άρθρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
Up
Close
Close
Κλείσιμο