Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 2

Αρθρο 2. Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Γενικών Γραμματέων και Ειδικού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(στ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ζ) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνομώνων, υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
2. α. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.),
(δδ) Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
(εε) Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών
(στστ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
γ. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
(ββ) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
(γγ) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(δδ) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(εε) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(στστ) Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων - Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
(ηη) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
(θθ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ιι) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
(ιαια) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
(ιβιβ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
δ. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(αα) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών
(ββ) Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου
(γγ) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(δδ) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών
ε. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(αα) Δ1.Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
(ββ) Δ2.Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών
(γγ) Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς
(δδ) Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
στ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής 
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής 
(ββ) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
(γγ) Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
3. Ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών με την έννοια του π.δ. 63/2005 (Α' 98), νοείται ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ., ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους,
(β) Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας,
(γ) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(δ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
Up
Close
Close
Κλείσιμο