Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 128

Αρθρο 128. Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έκδοση του παρόντος καταργούνται το Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει πλην των άρθρων 88 έως 128, το Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», τα άρθρα 6 έως 13, 34 και η παράγραφος I του άρθρου 66 του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ Α' 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», οι διατάξεις του Ν 2343/1995 (ΦΕΚ Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» κατά το μέρος που αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καταργούμενες Διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο