Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 119 Παράγραφος 3

Αρθρο 119. Προσόντα διορισμού

3. Για τους παρακάτω κλάδους του Υπουργείου Οικονομικών προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα παρακάτω:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

1.

Δημοσιονομικών,

Εφοριακών,

Τελωνειακών

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής:

    - Νομικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής

-      Οικονομικών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Δημοσίων Οικονομικών, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης

-      Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

      -  Μαθηματικών ή Φυσικής

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή

 

διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης.

(β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας Τα απαραίτητα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται με την εκάστοτε πρόσκληση-προκήρυξη.

2. Χημικών

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής Χημείας ή Χημικών Μηχανικών περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων τίτλων σχολών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

(β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

Κατηγορία ΤεχνοΛ

λογικής Εκπαίδευσης

3.

Δημοσιονομικών,

Εφοριακών,

Τελωνειακών

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΤΕΙ των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμημάτων ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης και σχολής με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης

(β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας Τα απαραίτητα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται με την εκάστοτε πρόσκληση-προκήρυξη.

4. Τεχνολόγων

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος ΑΤΕΙ των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας Τα απαραίτητα πτυχία της περίπτωσης (α) μπορούν να εξειδικεύονται με την εκάστοτε πρόσκληση-προκήρυξη.

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5. Δημοσιονομικών

Εφοριακών,

Τελωνειακών

Ότι προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις για τα προσόντα του ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προσόντα διορισμού
Up
Close
Close
Κλείσιμο