Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 106

Αρθρο 106. Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας είναι οι εξής:
(α) Η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για την προστασία και τη διασφάλιση της Δημόσιας Περιουσίας, ιδιωτικής και κοινόχρηστης, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
(β) Η εισήγηση στο αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης για την λήψη μέτρων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία της δημόσιας περιουσίας, ιδιωτικής και κοινόχρηστης, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και η αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων.
(γ) Η υποβολή αιτημάτων για σύγκληση Επιτροπών προς το αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
(δ) Η παροχή απόψεων, οι μαρτυρικές καταθέσεις και παραστάσεις στα Δικαστήρια
(ε) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και κάθε αναγκαίας συνδρομής στο Γραφείο Κτηματολογίου της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
(στ) Η διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1539/1938 και αποστολή του σχετικού φακέλου στο αντίστοιχο Τμήμα για έλεγχο και έγκριση των ερευνών.
(ζ) Η εισήγηση στο αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης για την παροχή βεβαιώσεων περί προβολής ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων.
(η) Η διενέργεια πράξεων που αφορούν μισθώσεις δημοσίων υπηρεσιών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο