Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 105 Παράγραφος 5

Αρθρο 105. Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας

5. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α' - Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων
(αα) Η διερεύνηση, καταγραφή και αξιοποίηση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
(ββ) Η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για την προστασία και τη διασφάλιση της Δημόσιας Περιουσίας, ιδιωτικής και κοινόχρηστης, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.
(γγ) Η λήψη όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
(δδ) Η διενέργεια κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για την σύγκληση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία περί Δημόσιας Περιουσίας και Απαλλοτριώσεων Επιτροπών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
(εε) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στην Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης δημοσίων κτημάτων, κατά κυριότητα και κατά χρήση.
(στστ) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων προς το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο για την έκδοση άδειας ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού.
(ζζ) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στην Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων περί απαλλοτριώσεων.
(ηη) Η τήρηση αρχείου δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
(θθ) Η εκμίσθωση, συντήρηση και λήψη μέτρων προστασίας των ακινήτων κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
(ιι) Η διάθεση των καρπών δημοσίων δασών.
(ια) Η διαχείριση και διοίκηση ακινήτων που περιέρχονται στο Δημόσιο από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στο Τμήμα Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων λειτουργεί Γραφείο Εθνικού Κτηματολογίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) Η μέριμνα για την δήλωση και εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, διοικητικών καθορισμών αιγιαλού και απαλλοτριώσεων.
(β) Η τήρηση κτηματολογικών στοιχείων δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων.
(γ) Η υποβολή ενστάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, για δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα.
(δ) Η υποβολή πρότασης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για έγερση αγωγών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κτηματολογίου στα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, σύσταση και αποστολή του σχετικού φακέλου.
(ε) Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου για τη διασφάλιση της κτηματολογικής εγγραφής δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων.
(β) Τμήμα Β' - Αιγιαλού και Παραλίας
(αα) Η διενέργεια αυτοψιών, ελέγχων και η λήψη μέτρων για την προστασία Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας
(ββ) Η υλοποίηση της καθοριζόμενης από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίας για το διοικητικό καθορισμό αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και όχθης και παρόχθιας ζώνης λιμένων.
(γγ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η έκδοση υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία του αιγιαλού.
(δδ) Η σύγκληση Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
(εε) Η σύγκληση της Επιτροπής Αμμοληψιών.
(στστ) Η λήψη μέτρων προστασίας σε μη νόμιμες αμμοληψίες.
(ζζ) Η παροχή απόψεων, οι μαρτυρικές καταθέσεις και παραστάσεις στα αρμόδια δικαστήρια, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.
(γ) Τμήμα Γ' - Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης:
(αα) Η σύγκληση Επιτροπής Στεγάσεων.
(ββ) Η υλοποίηση έργων σε ακίνητα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σε επίπεδο έως και το όριο πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση υπηρεσιών του ή για την προστασία, συντήρηση και επισκευή δημόσιων ακινήτων.
(γγ) Η τεχνική υποστήριξη των Τμημάτων και των υπαγόμενων στη Διεύθυνση Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.
(δδ) Ο υπολογισμός της αξίας δημοσίων ακινήτων σύμφωνα με το ισχύον σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού
(εε) Η παρακολούθηση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών της Διεύθυνσης και σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας
(στστ) Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών (ΜΕΠ).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο