Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 101 Παράγραφος 3

Αρθρο 101. Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α' - Παρακολούθησης και Υποστήριξης Περιφερειακών Διευθύνσεων
(αα) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της στοχοθεσίας και των οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμός, απολογισμός) των Περιφερειακών Διευθύνσεων.
(ββ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.
(γγ) Η διοικητική υποστήριξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.
(δδ) Η τήρηση σε κεντρικό επίπεδο των δεδομένων προγραμμάτων ψηφιακών υπηρεσιών και ο έλεγχος τροφοδότησής του από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
(εε) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(β) Τμήμα Β'- Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας
(αα) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την παραχώρηση δημοσίων κτημάτων, κατά κυριότητα και κατά χρήση και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
(ββ) Η μέριμνα για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε Δήμους και Κοινότητες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(γγ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων.
(δδ) Η εισαγωγή των θεμάτων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα
(εε) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τις μισθωτικές αξίες κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας και χώρων αμμοληψίας.
(στστ) Η τήρηση αρχείου ακινήτων που περιέρχονται στο Δημόσιο από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο