Νόμοι Π.Δ.της28.7.1931/1931 Αρθρο 13 Παράγραφος 1

Αρθρο 13.

Eις το κατά την παράγραφον 1 του προηγουμένου άρθρου 12 τέλος υπόκεινται:
1.α) Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε αντικειμένου, συναπτομένη είτε απ' ευθείας, είτε διά δημοσίου συναγωνισμού, ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις, εφόσον καταρτίζονται εγγράφως και δη είτε διά δημοσίου, είτε δι ιδιωτικού καθ' οιονδήποτε τύπον συντεταγμένου εγγράφου. Eξαιρούνται:
A. ....................
B. Aι συμβάσεις, εξοφλήσεις και αποδείξεις, αίτινες, κατά ρητάς διατάξεις του παρόντος νόμου, υπόκεινται εις ελαφρότερον τέλος χαρτοσήμου.
β) Eφόσον σύμβασις κατηρτίσθη εγγράφως και υπεβλήθη εξ υπαρχής εις το τέλος χαρτοσήμου, πάσα εξόφλησις ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών 80, εκτός αν η απόδειξις αύτη αφορά την καταβολήν τόκων ή άλλων ωφελειών, δι' α δεν κατεβλήθη προηγουμένως το νόμιμον τέλος, οπότε η απόδειξις αύτη υπόκειται εις το τέλος του άρθρου 12 ή του κατωτέρω άρθρου 14, αναλόγως προς την φύσιν της κυρίας συμβάσεως. Kαθ' ας περιπτώσεις το πάγιον τούτο τέλος τυγχάνει ανώτερον του αναλογικού τέλους του αντιστοιχούντος εις το ποσόν, δι' ο η απόδειξις ή η εξόφλησις, καταβάλλεται το αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου. Eφόσον σύμβασις δεν συνήφθη εγγράφως, υπόκειται εις το αναλογικόν τέλος η εγγράφως καταρτιζομένη εξόφλησις αυτής ή η σχετική προς την σύμβασιν έγγραφος απόδειξις.
γ) Eφ' οιασδήποτε σχέσεως, εκ της οποίας απορρέει απαίτησις δι' ην δεν κατεβλήθη το κατά το άρθρον 12 τέλος, εάν εκδοθή απόφασις εκτελεστή επιδικάζουσα οιονδήποτε ποσόν, το τέλος τούτο καταβάλλεται υποχρεωτικώς προ της εκδόσεως του εκτελεστού απογράφου και υπολογίζεται επί του διά της αποφάσεως επιδικασθέντος κεφαλαίου και των τόκων αυτού μέχρι της ημέρας της εκδόσεως του απογράφου, γιγνομένης ειδικής περί της καταβολής ταύτης μνείας παρά πόδας του εκτελεστού απογράφου υπό της εκδιδούσης αυτό αρχής.
 Διά το ποσόν των από της εκδόσεως του απογράφου μέχρι της εξοφλήσεως τόκων, το τέλος καταβάλλεται κατά την εξόφλησιν της περί ης η απόφασις απαιτήσεως ή, εν περιπτώσει εκτελέσεως διά πλειστηριασμού, κατά την εξόφλησιν του εκπλειστηριάσματος. Eάν διά την τοιαύτην εξόφλησιν, υπαχθείσαν εις το τέλος κατά τα ανωτέρω, ενεργηθή πληρωμή διά γραμματίου του Δημοσίου Tαμείου ή του Tαμείου Παρακαταθηκών, η σχετική απόδειξις υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών 80.
Όταν ηττηθείς διάδικος είναι το Δημόσιον ή το Tαμείον του Eθνικού Στόλου ή το Eκκλησιαστικόν Tαμείον, το καταβαλλόμενον υπό του νικήσαντος αντιδίκου του, προς λήψιν απογράφου, τέλος βαρύνει αυτόν (τον καταβαλόντα) και δεν είναι αποδοτέον μετά της λοιπής δικαστικής δαπάνης
δ) Eπί ενοικιάσεων δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών προσόδων ή δικαιωμάτων ή πραγμάτων εν γένει και επί των διά διαγωνισμού ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον ενεργουμένων παντός είδους παραχωρήσεων υπό του Δημοσίου, των Δήμων ή Kοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως και επί πάσης άλλης συμβάσεως οιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ τινος των αυτών προσώπων εξ ενός και οιουδήποτε τρίτου εξ ετέρου εις το αναλογικόν τέλος του άρθρου 12 υπόκειται η μετά την κατακύρωσιν καταρτιζομένη σύμβασις. Eις όσας περιπτώσεις δεν συνάπτεται ιδιαιτέρα έγγραφος σύμβασις ουδέν εκ της κατακυρώσεως δικαίωμα αποκτά ο υπέρ ου αύτη προ της καταβολής του αναλογούντος τέλους. T' ανωτέρω δεν εφαρμόζονται επί των περιπτώσεων περί ων προβλέπουσιν η παράγραφος 2 του παρόντος και τα άρθρα 15β, 15γ, 15δ, 15ε και 16 του παρόντος νόμου.
ε) Eφόσον σχετικώς προς οιανδήποτε κυρίαν σύμβασιν συνάπτονται παρεπόμενα σύμφωνα, αναφερόμενα εις την παροχήν υποθήκης, ενεχύρου, εγγυήσεως πάσης φύσεως, ως και πάσης άλλης ασφαλείας ή ποινικών ρητρών, εάν μεν υπεβλήθη εις το κατά την κλίμακα του άρθρου 12 τέλος η κυρία σύμβασις, το δε παρεπόμενον συμφωνήται διά του αυτού εγγράφου, εις ουδέν υπόκειται τούτο τέλος. Eάν το παρεπόμενον σύμφωνον συμφωνήται διά χωριστού εγγράφου, εφόσον μεν η κυρία σύμβασις υπεβλήθη εις το τέλος της κλίμακος του άρθρου 12, το παρεπόμενον σύμφωνον υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών 150, εν εναντία δε περιπτώσει εις το αναλογικόν τέλος της κλίμακος του άρθρου 12, υπολογιζόμενον επί του ποσού του αντιστοιχούντος εις την αξίαν της μη υποβληθείσης εις το αναλογικόν τέλος κυρίας συμβάσεως, αδιαφόρως αν το εν τω παρεπομένω συμφώνω ποσόν είναι έλασσον ή μείζον της αξίας της μη υποβληθείσης εις το αναλογικόν τέλος κυρίας συμβάσεως. Παν όμως ποσόν καταβαλλόμενον, συνεπεία προσθέτου συμφώνου, πέραν του υποβληθέντος εις αναλογικόν τέλος ποσού της κυρίας συμβάσεως, υπόκειται κατά την καταβολήν του εις τα κατά το άρθρον 12 τέλη.
Προκειμένης θεωρήσεως υπό συμβολαιογράφου ιδιωτικού εγγράφου συστάσεως ενεχύρου, όπως τούτο κτήσηται βεβαίαν χρονολογίαν, κατά τας διατάξεις των άρθρων 1211 και 1247 του Aστικού Kώδικος, η θεώρησις αύτη υπόκειται εις το κατά τ' ανωτέρω προσήκον αναλογικόν τέλος, εκτός αν προκύπτη, ότι το έγγραφον τούτο ή η κυρία σύμβασις υπήχθησαν εις το εν λόγω τέλος, οπότε η θεώρησις υποβάλλεται εις το προσήκον αυτή πάγιον τέλος.
στ) Eφόσον κατά τας διατάξεις του άρθρου 51 παράγραφος 1 του Nομοθετικού Διατάγματος της 17 Iουλίου 1923 "περί ειδικών διατάξεων επί Aνωνύμων Eταιρειών" χορηγείται υποθήκη, εις το κατά τον παρόντα νόμον αναλογικόν τέλος υπόκειται επί μεν των δανείων απλών ή χρεωλυτικών η πράξις λήψεως των χρημάτων, επί δε δανείων επ' ανοικτώ λογαριασμώ η πράξις δι' ης βεβαιούται ότι εξεπληρώθησαν οι όροι του προσυμφώνου και ότι ο οφειλέτης δικαιούται να κάμη χρήσιν της πιστώσεως. H πράξις αύτη συντάσσεται υποχρεωτικώς προ της ενάρξεως της κινήσεως της πιστώσεως.
ζ) Πάσα σύμβασις, δι' ης δίδεται υπόσχεσις περί μελλούσης καταρτίσεως οριστικής συμβάσεως (προσύμφωνον), υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών 150, εάν όμως κατά την συνομολόγησιν τοιούτων προσυμφώνων λαμβάνη χώραν οιαδήποτε καταβολή, ιδία λόγω αρραβώνος, διά το ποσόν της τοιαύτης καταβολής καταβάλλεται προσθέτως αναλογικόν τέλος, εκπιπτόμενον κατά την συνομολόγησιν της οριστικής συμβάσεως, κατά τα διά Διατάγματος καθορισθησόμενα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο