Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 176/1997

Π.Δ. 176 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

(ΦΕΚ Α'150/15.07.1997) Αθήνα 15.07.1997

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 176/1997


"Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK"
(ΦEK 150/A/15-7-97)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

‘Eχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:

α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 3 του ν. 1338/83 "Eφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (34/A) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "Συμμετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισμού Eφοδιασμού EURATOM" (70/A) και με το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (101/A) και

β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν.2077/92 "Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη" (136/A).

2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 "Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" (177/A) .

3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις".

4. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2224/94 "Pύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις" (112/A)

5. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".(ΦEK 932/10-10-1996 τ.B').

6. Tην αριθμ. 10/9-10-95 γνώμη του Συμβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.

7. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 "Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Oργανα" (137/A), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Pύθμιση του θεσμού των Eπιμελητηρίων κλπ." (154/A)

8. Το γεγονός ότι η πρόσθετη δαπάνη η οποία προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού ΝΠΔΔ δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προσδιορισθεί διότι αφενός μεν δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο αριθμός των ατόμων που πιθανόν θα κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων αφετέρου δε για τα άτομα αυτά μέρος μόνο της δαπάνης που θα προκληθεί θα είναι πρόσθετο διότι το υπόλοιπο καλύπτεται από τις ήδη υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν τις περιπτώσεις καταβολής επιδομάτων σε περιπτώσεις κοινής ασθένειας.

9. Tην αριθμ. 103/13.3.1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Eπικρατείας, μετά από πρόταση των Yπουργών Eσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Aποκέντρωσης, Eθνικής Oικονομίας, Ανάπτυξης, Oικονομικών, Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Yγείας και Πρόνοιας αποφασίζουμε:

Aθήνα, 2 Iουλίου 1997

O ΠPOEΔPOΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ
KΩNΣTANTINOΣ ΣTEΦANOΠOYΛOΣ

OI YΠOYPΓOI

EΘN. OIKON. & OΙΚOΝOΜΙΑΣ
ΓIANNOΣ ΠAΠANTΩNIOY

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣ.ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ

EPΓ. KAI KOINΩN. AΣΦAΛ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝOΥ

YΓEIAΣ KAI ΠPONOIAΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤOΝΑΣ

O ΥΦΥΠOΥΡΓOΣ

EΣΩTEP., ΔHMOΣIAΣ ΔIOIK. KAI AΠOKENTPΩΣHΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙOΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο