Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 409/1986

Π.Δ. 409 της 28.11.86: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 191
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 409


Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών (Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976, της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 και, μερικώς, της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ».
2. Την 20862/2/8/1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 481/τ. Β’/2.8.1985).
3. Την με αριθμό 629/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1986
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦ/ΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΙΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο