Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 3588/2007

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3588 Πτωχευτικός Κώδικας.
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4549/2018 την 2018-06-14

ΝΟΜΟΣ 3588
Πτωχευτικός Κώδικας
 
(ΦΕΚ 153 Α'/10.7.2007)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

(Βλέπε και τις περιπτώσεις 22 και 23 της υποπαραγράφου Γ.3. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015)

Άρθρο μόνο
 
Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου το οποίο καταρτίστηκε από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του ν. 2145/1993, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α'):
 
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ


Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο