Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.59/2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 59 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 59

Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

(ΦΕΚ Α' 114/29-06-2018)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1561/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περι­βάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (Α' 148), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 238 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94).

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατά­ξεις» (Α' 60).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α'98).

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βά­ρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ' αριθμ. 37 /2018 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περι­βάλλοντος και Ενέργειας,

αποφασίζουμε:


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέ­τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια­τάγματος.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο