Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε την λέξη ήτ ην φράση που αναζητείτε.

Νόμος 4512/2018

Νόμος 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την επιστημονική ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α 5/17.1.2018)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» -
ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ_______________________________________ Έκτασης τετραγωνικών μέτρων

Α. Στοιχεία του Φορέα του Έργου

Επωνυμία:

Δ/νση:

Τ ηλέφωνο/μέιλ/ φαξ:

Νόμιμος εκπρόσωπος:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Β. Στοιχεία του έρνου:  *

Θέση/περιοχή:

Δήμος:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δημόσια έκταση □                      Δημοτική Έκταση □                  Ιδιωτική Έκταση □

Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου του χώρου έρευνας (ΕΓΣΑ 87):

Γ. Περιγραφή Εργασιών

Στόχος της έρευνας - Γενική περιγραφή εργασιών:

Αριθμός Γεωτρήσεων:___

Συντεταγμένες γεωτρήσεων (ΕΓΣΑ 87):

1.

2.

I

3.

Αριθμός Εκσκαφών:____

Διαστάσεις εκσκαφών και κεντροβαρικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):

1.   ·

2.

3.

Αναμενόμενη ποσότητα εξορυσσόμενου λατομικού ορυκτού:__________ (M3 και ΤΟΝ)

(δενμπορεί να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ανά στρέμμα)

Αναμενόμενη συνολική ποσότητα εξορυσσόμενου πετρώματος:________ (M3 και ΤΟΝ)

(δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της ποσότητας του εξορυσσόμενου ορυκτού)

Δ. Δεσμεύσεις τήρησης διατάξεων ΚΜΛΕ

-     Η μεγίστη κλίση του εξωτερικού δρόμου πρόσβασης θα είναι_____ %.

-     Η μεγίστη κλίση των εσωτερικών δρόμων πρόσβασης θα είναι___ %.

-     Χρήση Εκρηκτικών για διάνοιξη δρόμων: ΟΧΙ - ΝΑΙ

Εάν απαιτείται χρήση εκρηκτικών:

-     Υπολογιζόμενες ποσότητες και είδος συνολικά (εκρηκτικών και μέσων έναυσης):

-     Υπολογιζόμενες ποσότητες και είδος ανα χρόνο πυροδότησης (εκρηκτικών και μέσων έναυσης):

Ε. Μέτρα Ασφάλειας Εργασιών

Τεχνικός Ασφάλειας                   (ονοματεπώνυμο εφόσον υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις

ανάθεσης -ανάληψης

καθη κόντων)...........................................................................................................................................................

Επίβλεψη       (ονοματεπώνυμο εφόσον υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις

ανάθεσης-ανάληψης

καθη κόντων)...........................................................................................................................................................

Σε όλες τις φάσεις των ερευνητικών εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ - ΦΕΚ 1227/Β/2011) και οι τυχόν περιορισμοί της Γνωμοδότησης της Επιθεώρησης Μεταλλείων

Ημερομηνία ,

Υπογραφές

Υπεύθυνος Μηχανικός Μεταλλείων/Ορυκτών Πόρων                             Υπεύθυνος Γεωλόγος

Νόμιμος εκπρόσωπος φορέα

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.    Περιγραφή του χώρου και της ευρύτερης περιοχής σε ακτίνα 1 χλμ. από τα όρια του χώρου, με πλήρες τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμακος 1:5,000 στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (σύστημα ΕΓΣΑ1987), για έκταση μέχρι 500 στρεμ. και 1:20.000 ή 1:25.000 για μεγαλύτερη έκταση. Το τοπογραφικό

• σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι πρόσφατο και οι τεχνικές προδιαγραφές του να εναρμονίζονται πλήρως με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση με αριθμό 71154/4228/12.7.1995 (Δ' 639/19.7.1995) και τη νομοθεσία περί σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων, όπως ισχύει. .

2.    Τοπογραφική αποτύπωση του χώρου ερευνών, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι θέσεις των ερευνητικών εργασιών και οι δρόμοι προσπέλασης, κλίμακας 1: 2.000, αρμοδίως υπογεγραμμένο.

3.    Γεωλογικά στοιχεία και γεωλογική χαρτογράφηση του χώρου, στην αντίστοιχη, όπως παραπάνω κλίμακα, που συνοδεύονται από τις σχετικές τομές. Υδρογεωλογικά στοιχεία και ενδεχόμενα προβλήματα λόγω υπόγειων νερών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

Α. Στοιχεία του Φορέα του Έργου

Επωνυμία:

Δ/νση:

Τ ηλέφωυο/μέιλ/φαξ:

Νόμιμος εκπρόσωπος:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Β. Στοιχεία του έρνου:

Αριθμός πρωτ. κατάθεσης αίτησης για χορήγηση αδείας ερευνητικών εργασιών

Έκταση αϊτού μενού χώρου αδείας ερευνητικών εργασιών, με συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου (ΕΓΣΑ 87)

Έκταση χώρου διενέργειας ερευνητικών εργασιών (Θέση/περιοχή, Δήμος,Περιφερειακή Ενότητα, ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής), συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου του χώρου διενέργειας των εργασιών έρευνας (ΕΓΣΑ 87) και αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής σε ακτίνα 1 χλμ. από τα όρια του χώρου, σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παρ. δ ατού άρθρου 101 του ΚΜΛΕ

(

Γ. Γεωλογικά στοιχεία και γεωλογική χαρτογράφηση του χώρου διενέργειας των

ερευνητικών εργασιών:

Δ. Περιγραφή Εργασιών:

Στόχος της έρευνας - Γενική περιγραφή εργασιών:

Αριθμός Γεωτρήσεων:____

Συντεταγμένες γεωτρήσεων (ΕΓΣΑ 87):

1.

2.

3.

Αριθμός Εκσκαφών:___

Διαστάσεις εκσκαφών και κεντροβαρικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):

1.

2.

3.

Αναμενόμενη ποσότητα εξορυσσόμενου μεταλλευτικού ορυκτού:__________ (M3 και ΤΟΝ)

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 17 Iανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΦΠΑ
  • Εκμισθωσεις
  • ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ Ν.4172/13
  • Φορολογικά
Up
Close
Close
Κλείσιμο