Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 4512/2018

Νόμος 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. [Νέα οικογενειακά επιδόματα από 1.1.2018 - Κούρεμα 40% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα - Ηλεκτρονικά οι πλειστηριασμοί - Νέα υπηρεσία ερευνών οικονομικών εγκλημάτων]
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4585/2018 την 2018-12-24

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 5/17-01-2018 και Α' 8/23-01-2018)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ_______________________________________ Έκτασης τετραγωνικών μέτρων

Α. Στοιχεία του Φορέα του Έργου

Επωνυμία:

Δ/νση:

Τηλέφωνο/μέιλ/ φαξ:

Νόμιμος εκπρόσωπος:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Β. Στοιχεία του έρνου:  *

Θέση/περιοχή:

Δήμος:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δημόσια έκταση □                      Δημοτική Έκταση □                  Ιδιωτική Έκταση □

Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου του χώρου έρευνας (ΕΓΣΑ 87):

Γ. Περιγραφή Εργασιών

Στόχος της έρευνας - Γενική περιγραφή εργασιών:

Αριθμός Γεωτρήσεων:___

Συντεταγμένες γεωτρήσεων (ΕΓΣΑ 87):

1.

2.

I

3.

Αριθμός Εκσκαφών:____

Διαστάσεις εκσκαφών και κεντροβαρικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):

1.   ·

2.

3.

Αναμενόμενη ποσότητα εξορυσσόμενου λατομικού ορυκτού:__________ (M3 και ΤΟΝ)

(δενμπορεί να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ανά στρέμμα)

Αναμενόμενη συνολική ποσότητα εξορυσσόμενου πετρώματος:________ (M3 και ΤΟΝ)

(δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της ποσότητας του εξορυσσόμενου ορυκτού)

Δ. Δεσμεύσεις τήρησης διατάξεων ΚΜΛΕ

-     Η μεγίστη κλίση του εξωτερικού δρόμου πρόσβασης θα είναι_____ %.

-     Η μεγίστη κλίση των εσωτερικών δρόμων πρόσβασης θα είναι___ %.

-     Χρήση Εκρηκτικών για διάνοιξη δρόμων: ΟΧΙ - ΝΑΙ

Εάν απαιτείται χρήση εκρηκτικών:

-     Υπολογιζόμενες ποσότητες και είδος συνολικά (εκρηκτικών και μέσων έναυσης):

-     Υπολογιζόμενες ποσότητες και είδος ανα χρόνο πυροδότησης (εκρηκτικών και μέσων έναυσης):

Ε. Μέτρα Ασφάλειας Εργασιών

Τεχνικός Ασφάλειας                   (ονοματεπώνυμο εφόσον υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις

ανάθεσης -ανάληψης

καθη κόντων)...........................................................................................................................................................

Επίβλεψη       (ονοματεπώνυμο εφόσον υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις

ανάθεσης-ανάληψης

καθη κόντων)...........................................................................................................................................................

Σε όλες τις φάσεις των ερευνητικών εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ - ΦΕΚ 1227/Β/2011) και οι τυχόν περιορισμοί της Γνωμοδότησης της Επιθεώρησης Μεταλλείων

Ημερομηνία ,

Υπογραφές

Υπεύθυνος Μηχανικός Μεταλλείων/Ορυκτών Πόρων                             Υπεύθυνος Γεωλόγος

Νόμιμος εκπρόσωπος φορέα

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.    Περιγραφή του χώρου και της ευρύτερης περιοχής σε ακτίνα 1 χλμ. από τα όρια του χώρου, με πλήρες τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμακος 1:5,000 στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (σύστημα ΕΓΣΑ1987), για έκταση μέχρι 500 στρεμ. και 1:20.000 ή 1:25.000 για μεγαλύτερη έκταση. Το τοπογραφικό

• σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι πρόσφατο και οι τεχνικές προδιαγραφές του να εναρμονίζονται πλήρως με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση με αριθμό 71154/4228/12.7.1995 (Δ' 639/19.7.1995) και τη νομοθεσία περί σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων, όπως ισχύει. .

2.    Τοπογραφική αποτύπωση του χώρου ερευνών, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι θέσεις των ερευνητικών εργασιών και οι δρόμοι προσπέλασης, κλίμακας 1: 2.000, αρμοδίως υπογεγραμμένο.

3.    Γεωλογικά στοιχεία και γεωλογική χαρτογράφηση του χώρου, στην αντίστοιχη, όπως παραπάνω κλίμακα, που συνοδεύονται από τις σχετικές τομές. Υδρογεωλογικά στοιχεία και ενδεχόμενα προβλήματα λόγω υπόγειων νερών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

Α. Στοιχεία του Φορέα του Έργου

Επωνυμία:

Δ/νση:

Τ ηλέφωυο/μέιλ/φαξ:

Νόμιμος εκπρόσωπος:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Β. Στοιχεία του έρνου:

Αριθμός πρωτ. κατάθεσης αίτησης για χορήγηση αδείας ερευνητικών εργασιών

Έκταση αϊτού μενού χώρου αδείας ερευνητικών εργασιών, με συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου (ΕΓΣΑ 87)

Έκταση χώρου διενέργειας ερευνητικών εργασιών (Θέση/περιοχή, Δήμος,Περιφερειακή Ενότητα, ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής), συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου του χώρου διενέργειας των εργασιών έρευνας (ΕΓΣΑ 87) και αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής σε ακτίνα 1 χλμ. από τα όρια του χώρου, σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παρ. δ ατού άρθρου 101 του ΚΜΛΕ

(

Γ. Γεωλογικά στοιχεία και γεωλογική χαρτογράφηση του χώρου διενέργειας των

ερευνητικών εργασιών:

Δ. Περιγραφή Εργασιών:

Στόχος της έρευνας - Γενική περιγραφή εργασιών:

Αριθμός Γεωτρήσεων:____

Συντεταγμένες γεωτρήσεων (ΕΓΣΑ 87):

1.

2.

3.

Αριθμός Εκσκαφών:___

Διαστάσεις εκσκαφών και κεντροβαρικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):

1.

2.

3.

Αναμενόμενη ποσότητα εξορυσσόμενου μεταλλευτικού ορυκτού:__________ (M3 και ΤΟΝ)


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Iανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο