Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.145/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 145 Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 145

Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π. ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

(ΦΕΚ Β' 187/05-12-2017)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρο 6 του ν. 826/1978 (Α' 194) «Περί συστάσεως Ειδικού Λογαριασμού παρά τω Επικουρικώ Ταμείω Ελληνικής Χωροφυλακής και άλλων τινών διατάξεων».
β) Του 449/1979 π.δ. (Α' 135) «Περί Οργανώσεως, λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ. του Ειδικού Λογαριασμού παρά τω Επικουρικώ Ταμείω Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.) δια την εφάπαξ οικονομικήν ενίσχυσιν των οικογενειών των εν καιρώ ειρήνης εν διατεταγμένη Υπηρεσία ή μη φονευμένων αποβιούντων ή εξαφανιζομένων μετόχων του Ε.Τ.Ε.Χ».
γ) Του άρθρου 15 του ν. 1539/1985 (Α' 64) «Ένταξη Επαναπατριζόμενων Πολιτικών Προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α' 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4142/2013.
ε) Του άρθρου 137 του ν. 4483/2017 (Α' 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 4 παρ.7 του ν. 4142/2013 (Α' 83) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε».
ζ) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ 186/10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β'3671).

2. Το υπ' αριθ. 28.17/2.8.2017 πρακτικό-απόφαση του Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 8000/1/2017/94-α' από 6.9.2017 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), κατά το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε' του ν. 4270/2014 (Α' 143).

4. Την υπ' αριθ. 223/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,

αποφασίζουμε:


Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο