Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 473/1961

Β.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 473/1961 "Περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου"
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 473

(ΦΕΚ Α' 119/26-07-1961)

Περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν:

α) Τας διατάξεις του δια του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/60 προστεθέντος εδαφ. θ' εις το άρθρον 24 του Α.Ν. 1846/51.

β) την κατά την υπ' αριθ. 1/3.1.61 συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων διατυπωθείσαν υπ' αριθ. 536/61 γνώμην αυτού.

γ) την κατά τας υπ' αριθ. 5/19.12.60, 6/29.12.60 και 7/9.1.61 συνεδριάσεις της Επιτροπής Προλήψεως Εργατικών Ατυχημάτων διατυπωθείσαν γνώμην αυτής.

δ) την κατά τας υπ' αριθ. 606/11.3.61 και 609/20.3.61 συνεδριάσεις του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως σύμφωνον γνώμην αυτού, και

ε) την υπ' αριθ. 370/1961 γνώμην του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού,

απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

(Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του ν. 2084/1992, η πρόσθετη ειδική εισφορά επαγγελματικού κινδύνου για τους απασχολούμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και εργασίες, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος Β.δ/τος και διεξάγονται κάτω από τέτοιες συνθήκες ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η υγεία των εργαζόμενων, ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των αποδοχών των εργαζομένων και βαρύνει τους εργοδότες. Οι επιχειρήσεις καταβάλλουν ολόκληρη την εισφορά επαγγελματικού κινδύνου και για το προσωπικό τους που υπάγεται σ' έναν κλάδο ασφαλίσεως του φορέα ασφάλισης)

(Βλέπε επίσης και περίπτωση θ' άρθρου 24 του α.ν. 1846/1951)

(Στη διαδικασία κωδικοποίησης)


Εις τον Ημέτερον επί της Εργασίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.
 

Εν Κερκύρα τη 10 Ιουλίου 1961
ΠΑΥΛΟΣ Β
 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο