Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 1767/1988

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1767 Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

Νόµος: 1767/88

Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας.
(ΦΕΚ 63/Α/6-4-88)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Απριλίου 1988

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 5 Απριλίου 1988

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

 
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο