Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.130/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 130 Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 130

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας.

(ΦΕΚ Α' 233/13-12-2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 παρ. 2 του από 5.9.1935 Π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ Α΄ 408, αναδ. ΦΕΚ Α΄ 429).

2. Το άρθρο μόνο του Β.δ. 594/1961 «Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος» (ΦΕΚ Α΄ 146).

3. Τα άρθρα 20 περ. ιβ και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύουν.

4. Το άρθρο 145 παρ. 2 του Ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. 857/1978 (ΦΕΚ Α΄ 239).

5. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ...... και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).

7. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ36.2/ οικ.182390/3235/ 25.8.2016, Α.Δ.Α.: HΙΜΚ4653Π8-ΙΑ4 “Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας Νάξου για το έτος 2016”.

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

9. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

10. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 395.146,13 ευρώ. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί και δεσμευθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τρέχοντος οικονομικού έτους (Ειδικός Φορέας 31-120 ΚΑΕ 3323).

11. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμ. πρωτ. 40909/24.8.2016, Α.Δ.Α.: 6ΓΙΨ4653Π8-Ι9Α για ανάληψη υποχρέωσης.

12. Την με αριθμό 42718/1.9.2016 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 24, Ν. 4270/2014, ΦΕΚ Α΄ 143).

13. Την με αριθμό 223/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο