Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.100/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 100

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

(ΦΕΚ Α' 177/22-09-2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 παρ. 1 και του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α'/23), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/1994 (Α'/138) και ισχύει.
β) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Κ.Δ.Ε.)» (Α7116).
γ) Του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α'/85), υποπαράγραφος ΙΔ.2 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού», παράγραφος 1, περίπτωση δ., για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Π.δ. 343/2001 «Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.» (A' 231) για τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Τεχνική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.) στο πρώην Υπουργείο Τουρισμού.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το Π.δ. 63/2005 (Α'/98).
ε) Του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α'/179).
στ) Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α'/20).
ζ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.. .Μετονομασία.. .του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114).
η) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
2. Την υπ' αριθ. Υ7/25.09.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά (Β' 2109), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Υ156/14.07.2016 όμοια απόφαση (Β' 2199) και ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ' αριθ. 73/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο