Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 49/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 49/2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 49
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών

(ΦΕΚ Α' 80/5-5-2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις:
 
α) της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 2519/1997 (Α' 165) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4058/2012 (Α' 63) «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις»
 
β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α' 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 
γ) του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 
δ) την αριθ. Υ 25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
 
2. Την αριθμ. 4 απόφαση της 250ης Ολομ./14-07-2015 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, (σχετική η αριθ. Β1α/ οικ. 85731/10-11-2015 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε' του αρθρ. 24 του Ν. 4270/2014 (Α' 143).
 
4. Την υπ' αριθμ. 13/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,

αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Υγείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 
Αθήνα, 22 Απριλίου 2016
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο