Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.56/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56 Προσαρμογή και συμπλήρωση του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963 και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 (Ε.Ε.06, τόμος 001, σελίδα 230).
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26
4 Μαρτίου 1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56

Προσαρμογή και συμπλήρωση του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963 και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 (Ε.Ε.06, τόμος 001, σελίδα 230).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ", το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 "Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου" ΦΕΚ 101/Α/88) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη" (ΦΕΚ 101/Α/90).
2. Την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 25 της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 (Ε.Ε. 06, τόμος 001, σελ. 230).
3. Την Υ. 1250/15.1.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού "Συμπλήρωση της Υ. 1201/5.10.1990 απόφασης του Πρωθυπουργού" (ΦΕΚ 10/Β/1991).
4. Την με αριθ. 571/18.10.1990 - Τμήμα Ε', γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Εμπορίου, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1991
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο