Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 10/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α' 17), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 4272/2014 (Α' 145) και της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 3305/2005.
 
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 « Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 26/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» (Α' 51).
 
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 173).
 
6. Την από 28/5/2015 εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 
7. Τη βεβαίωση με αριθμ. πρωτ. 580/17-6-2005 της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
8. Την υπ' αριθμόν 154/2015 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε'). Με πρόταση του Υπουργού Υγείας,

αποφασίζουμε:


Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2016
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
 
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο