Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.134/1996

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 134 Τροποποίηση και συμπλήρωση μερικών διατάξεων του Π.Δ/τος 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει».
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 105

4 Ιουνίου 1996

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 134 Τροποποίηση και συμπλήρωση μερικών διατάξεων του Π.Δ/τος 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 192).
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 411/24.1.1996 (ΦΕΚ Β' 58) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
3. Από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείτε δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 196/2.5.1996, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών,αποφασίζουμε:

Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Μαΐου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο