Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 356/1974

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 356 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4607/2019 την 2019-04-24

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 356

Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

(ΦΕΚ Α' 90/05-04-1974)

(Σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 ορίζεται ότι:
8. Όπου στις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90), όπως ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013, αναφέρεται η Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο ή το Δημόσιο Ταμείο, νοείται η Φορολογική Διοίκηση, με την εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 54, 55 και 62 του ν.δ. 356/1974.
9. Όπου στις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) αναφέρεται αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την εξαίρεση των άρθρων 3 παράγραφος 5, 62 παράγραφος 1 και 85, η άσκηση των οποίων παραμένει στον Υπουργό Οικονομικών.)

(Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4321/2015, με έναρξη ισχύος από 21-03-2015, τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 καταργούνται. Η κατάργηση των προστίμων καταλαμβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη δημοσίευση του ν. 4321/2015)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 405 του ν. 4512/2018, από την 1.5.2018 οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή το χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.
Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 30.4.2018 και έχει ήδη συντελεστεί σχετική προδικασία, ο προϊστάμενος της αρμόδιας, για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, υπηρεσίας υποχρεούται στη γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται νέα περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, στην οποία γίνεται μνεία του εκδοθέντος κατά τα ανωτέρω προγράμματος πλειστηριασμού, της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού, καθώς και της τυχόν αντικατάστασης του συμβολαιογράφου που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλληλος του πλειστηριασμού, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατυπώσεις των άρθρων 20 και 41 του παρόντος, όπως ισχύουν. Ο ως άνω πλειστηριασμός είναι άκυρος, εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις του προηγούμενου εδαφίου το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του αρχικού πλειστηριασμού.
Για πλειστηριασμούς κατά ΚΕΔΕ που θα διενεργηθούν με φυσικό τρόπο μέχρι τις 30.4.2018, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, όπως αυτές ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του
ν. 4512/2018.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του άρθρου 404 και 1 έως και 3 του άρθρου 405
του ν. 4512/2018, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 των άρθρων 36 και της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εφαρμόζουν τον Κώδικα για την είσπραξη των απαιτήσεών τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στα οικεία νομοθετήματα)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου,

απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Εν Αθήναις τη 26 Μαρτίου 1974

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ.ΡΑΛΛΗΣ, ΗΛ.ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ.ΤΕΤΕΝΕΣ, ΕΥΣΤ.ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ, ΒΑΣ.ΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΣΤΥΛ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΓΕΩΡΓ.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ΔΗΜ.ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΤΖΩΡ.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΝ.ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 27 Μαρτίου 1974

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο