Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 160/2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 160 Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων - Ακτινολόγων.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 160

Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων - Ακτινολόγων.

(ΦΕΚ Α 242/07.11.2014)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63),  

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

γ. του Π.Δ/τος 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134),  

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005, Α΄ 98).  

2. Τις με αριθμ. 33 της 238ης Ολομ/6.12.2012 και 2 της 244ης Ολομ/18.02.2014 αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.  

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

4. Την υπ’ αριθμ 201/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας,

αποφασίζουμε: 

Στον Υπουργό Υγείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.  

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο