Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 5325/1932

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5325 Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 644/1977 την 1977-07-23

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5325

Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

(ΦΕΚ Α 69/16.03.1932)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον, ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γερουσίας.

(Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 155 του ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), οι διατάξεις του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ)


Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό τής Βουλής και τής Γερουσίας και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω διά τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
 
Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1932.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
 
Ο επί της Δικαιοσύνης Υφυπουργός
Π. ΘΗΒΑΙΟΣ
 
Εθεωρήθη και ετέθη ή  μεγάλη του Κράτους σφραγίς,

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1932.
 
Ο Υφυπουργός της Δικαιοσύνης
Π. ΘΗΒΑΙΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο