Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 5960/1933

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5960 Περί επιταγής
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 3472/2006 την 2006-07-04

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5960

Περί επιταγής

(ΦΕΚ Α 401/23.12.1933)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπόψη το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον, ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γερουσίας.

(Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1957/1991, επιταγές που προσκομίζονται στις τράπεζες για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη, καταγράφονται υποχρεωτικά σε πινάκια, στα οποία επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5‰), που υπολογίζεται στη συνολική αξία των καταχωριζόμενων εις αυτά επιταγών)


Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτο ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 23 Δεκεμβρίου 1933,

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΠ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 23 Δεκεμβρίου 1933,

Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης
ΣΠ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο