Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 384/1992

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 384 Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 384

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες.

(ΦΕΚ Α 210/31.12.1992)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύει εφεξής να ισχύει το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με την περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2α και 4 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν .1819/1988 (ΦΕΚ 256Α).

2. Την διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985.

3. Την Υ 1687/17/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε με την Υ 1723/ 17/2/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 104 και 215/Β/1992).

4. Την αριθ. Υ 1847/1078399/1182/001/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β/92).

5. Την από 2.7.92 γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής του άρθρου 1 του Ν. 1819/1988.

6. Την από 13.10.92 σημείωση, της αρμόδιας Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ' αριθ. 513/4.11.92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υπουργού Εμπορίου,

αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο