Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 148/1984

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' APIΘ. 148 Καθορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' APIΘ. 148

Καθορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

(ΦΕΚ Α 47/16.04.1984)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύει εφεξής να ισχύει το Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2α και 4 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 «περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, πολιτικών, Στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεις συναφών δεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου».

2. Τις διατάξεις το άρθρου 3 του Π. Δ/τος 574/1982 που έχει τίτλο «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

3. Τη Β3—178/27.2.84 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου που έχει τίτλο «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου».

4. Την από 15 Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 491 του παρακάνω νόμου.

5. Την 32/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υφυπουργού Εμπορίου,

αποφασίζουμε:

Στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.

Αθήνα, 12 Απριλίου 1984

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΖΑΖΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο