Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.360/1993

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 360 Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της ενδέκατης Οδηγίας 89/666/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 στον τομέα των εταιρειών, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα Κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου Κράτους. (L.395.36/30.12.1989).
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 154
13 Σεπτεμβρίου 1993


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 360 Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της ενδέκατης Οδηγίας 89/666/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 στον τομέα των εταιρειών, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα Κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου Κράτους. (L. 395.36/30.12.1989).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α'34), όπως οι δύο πρώτες από αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 και 31 του Ν. 2076/1992.
2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/82 (ΦΕΚ 154/Α92).
3. Την υπ' αριθμ. Υ-1942/9.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου με θέμα: "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Μιχαήλ - Γεώργιο Λιάπη (ΦΕΚ 725/Β/1992).
4. Την υπ' αριθ. Υ-1935/3.13.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 726/Β).
5. Το γεγονός ότι το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Την γνωμοδότηση 406 της 21ης Ιουνίου 1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας, Υπουργού Δικαιοσύνης και Υφυπουργού Εμπορίου, αποφασίζουμε:

Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1993
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Κ. ΔΟΥΣΗΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ
Ο ΥΦ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
 

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο