Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.279/1993

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 279 Προσαρμογή του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" και του Άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 προς τις διατάξεις της Δωδέκατης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

Αρ. Φύλλου 122
27 Ιουλίου 1993
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 279
Προσαρμογή του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" και του Άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 προς τις διατάξεις της Δωδέκατης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/τ. Α'/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβδος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/τ.Α/1984), το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 "για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 101/τ.Α/1990) και το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130/τ.Α'1992) "Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις".
2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/τ.Α'/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/τ.Α'/1992).
3. Την αριθ. 1935/3.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 726/Β/92).
4. Την αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β/92).
5. Την αριθ. Υ. 1942/4.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Μιχαήλ-Γεώργιο Λιάπη" (ΦΕΚ 725/τ.Β'/92).
6. Την Δωδέκατη Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 στον τομέα του δικαίου των εταιριών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (89/667/ΕΟΚ).
7. Το γεγονός ότι από το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την αριθ. 289/5.5.93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, της Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εμπορίου, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 8 Ιουλίου 1993


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. ΔΟΥΣΗΣ Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΦΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΜΙΧ.-ΓΕΩΡΓ. ΛΙΑΠΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο