Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 98/2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 98 Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 98
Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

(ΦΕΚ Α' 164/26-08-2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 12 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις (Α' 27), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α' 212).

2. Την υπ' αριθμ. 26687/Δ1.6149/07-08-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2124/Β/2013), με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 (Α' 88).

3. Το υπ' αριθμ. 594/03-10-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την υπ' αριθμ. Δ 158/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Λευκάδα 8 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο