Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.14/1993

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14 Τροποποίηση του ΠΔ 409 της 12/28.11.1986 "περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας του περί Ανωνύμων Εταιρειών" (Κωδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9.3.1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.12.1976 της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.7.1978 και μερικώς, της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.6.1983" (ΦΕΚ Α' 191).
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

Αρ. Φύλλου 6
1 Φεβρουαρίου 1993

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14 Τροποποίηση του ΠΔ 409 της 12/28.11.1986 "περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας του περί Ανωνύμων Εταιρειών" (Κωδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9.3.1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.12.1976 της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.7.1978 και μερικώς, της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.6.1983" (ΦΕΚ Α' 191).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.α) Των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκαν: 1) Με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος άνθρακος και χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ κ.λπ.", 2) με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 "Εταιρείες παροχής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 101) και 3) με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 "για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 101).
β) Του άρθρου 69 του Ν. 1969/30.10.1991 "Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, Διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιοαγοράς και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 167).
γ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 154/τ.Α'/10.9.1992).
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αριθ. Υ 1935/3.12.1992 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 726/τ.Β'/9.12.1992).
3. Την υπ' αριθ. 96/Θέμα 2ο/21.1.1992 γνωμοδότηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τις με αριθμ. 235/1992 και 531/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1993
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κ. ΔΟΥΣΗΣ Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο