Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 2810/2000

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2810 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4409/2016 την 2016-07-28

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2810

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

(ΦΕΚ Α' 61/9-3-2000)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

[Σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου τρίτου του ν. 4171/2013 καταργούνται, από τότε που ίσχυσαν, οι διατάξεις του ν. 2810/2000, όπως αυτές ισχύουν, που αφορούν τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ).]

(Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 4296/2014 όσες ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και Σ.Ε. έχουν λάβει απόφαση για συγχώνευση − μετατροπή τους και βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, οφείλουν να την ολοκληρώσουν μέχρι 31.12.2014, παρατεινόμενης της θητείας των οργάνων διοικήσεώς τους μέχρι την ημερομηνία αυτή. Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 του ν. 2810/2000, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου αυτού, ισχύουν από την κατάργησή τους και καταργούνται οριστικά στις 31.12.2014)

(Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 50 του ν. 4384/2016, από την έναρξη ισχύος του, ήτοι από 26-04-2016, ο παρών νόμος καταργείται)


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα,8 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γ. ΑΝΩΜΕΡΊΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο