Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 16/2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16 Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16
Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα.

(ΦΕΚ Α' 24/31-01-2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).

2. Τα άρθρα 1, 2 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 του Ν. 2949/2001 «Προξενική Διατίμηση και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 243).

3. Το Π.Δ. 116/2002 «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» (Α΄ 96), όπως τροποποιηθέν ισχύει.

4. Το άρθρο 1 του Ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23) και την υπ’ αριθ. 3021/22/10/28.06.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β΄ 932).

5. Τον Κανονισμό ΕΕ 265/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν και του Κανονισμού ΕΚ 562/2006, όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεωρήσεις μακράς διάρκειας.

6. Το Ν. 2968/2001 «Κύρωση των αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών−Μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πολιτών της Ε.Ε., εκ μέρους των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου» (Α΄ 280), με τον οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθ. 96/409/ΚΕΠΠΑ απόφαση των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών−Μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996, περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου.

7. Την υπ’ αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

10. Την υπ’ αριθ. 179/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο