Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος 2193/1920

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2193 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νόµων (ΦΕΚ 129/Α/13-6-20)
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2193 / 1920

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νόµων
(ΦΕΚ 129/Α/13-6-20)

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν’

Εν Παρισίοις τη 5 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Ο επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργός

Κ Σπυρίδης

Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 5 Ιουνίου 1920

Ο επί της ∆ικαιοσύνης Υπουργός

Ι. ∆. Τσιριµώκος
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο