Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 53/2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 53 Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 53
Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

(ΦΕΚ Α' 96/26-04-2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν.δ. 400/1970 (Α' 10) «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως».

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3229/2004 (Α' 38), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο 71 του ν. 3746/2009 (Α' 27) και ισχύει.

3. Το π.δ. 56/1985 «Απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (Α' 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του πδ. 185/2009 (Α' 213) και του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 (Α' 221).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010.

6. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (Α' 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

7. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 14/VI/2012.

8. Τις Δ 200/2012 και Δ 49/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος ανατίθενται στο Υπουργό Οικονομικών.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο