Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 84/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 84/2001 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4472/2017 την 2017-05-19

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 84

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

(ΦΕΚ Α' 70/10-04-2001)

Σημείωση: Το παρών Προεδρικό Διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Π.Δ. 180/2009 από 02-10-2009 και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 2 του Π.Δ. 188/2009 από 19-10-2009.

Βλέπε απόφαση Γ.Π./οικ.72218/21.8.2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων.

(Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4316/2014:
"Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος, με την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.")

(Σύμφωνα με την απόφαση Γ3β/Γ.Π./οικ. 18952/9.3.2016: "Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του Ν.
4025/2011 δεν αφορούν σε νέα παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. στις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/2001, αλλά θέτουν χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4316/2014, (ήτοι, καταληκτική ημερομηνία την 24-06-2015), προκειμένου να εκδοθούν νόμιμες άδειες/βεβαιώσεις λειτουργίας σε όσους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. δεν διαθέτουν...... Συμπερασματικά, καμία παράταση πέραν της 11-11-2011 δεν έχει δοθεί για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ.84/01 και ουδείς λόγος υφίσταται για τα χορήγηση νέας παράτασης.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2256/1994 (ΦΕΚ Α' 196), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α' 123).

2. Του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 1278/1982 «Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α' 105.

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 38).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος, όπως προκύπτει και από την υπ' αριθ. ΔΥ5α/οικ. 7132/16.5.2000 βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την με αριθμό 22/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, 

αποφασίζουμε:Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο