Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.110/2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110 Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110

Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας.

(ΦΕΚ Α' 193/10-10-2012)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄35).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δτος 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τη γνώμη της Ολομέλειας των κάτωθι Εφετείων:
1) Θεσσαλονίκης με αριθμό 11/2011
2) Ιωαννίνων με αριθμό 32/2011
3) Λαμίας με αριθμό 5/2011
4) Αιγαίου με αριθμό 38/2011
5) Ναυπλίου με αριθμό 8/2011
6) Καλαμάτας με αριθμό 4/2011
7) Πατρών με αριθμό 8/2011
8) Κέρκυρας με αριθμό 23/2011
9) Λάρισας με αριθμό 4/2011
10) Κρήτης με αριθμό 4/2011
11) Θράκης με αριθμό 4/2011
12) Δωδεκανήσου με αριθμό 8/2011
13) Εύβοιας με αριθμό 4/2011
14) Δυτικής Στερεάς Ελλάδος με αριθμό 3/2011
15) Βορείου Αιγαίου με αριθμό 2/2011
16) Ανατολικής Κρήτης με αριθμό 1/2011
17) Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 9/2011

3. Το με αριθμό 3378/2−10−2012 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

4. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Τις με αριθμό Δ169/2012 και Δ174/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο