Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.65/2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 65-Α’ 88/2009 Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

Προεδρικό Διάταγμα 65-Α’ 88 - 9/6/2009

Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 30 και των άρθρων 34 και 35 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146), «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 2533/1997 (ΦEK Α΄ 228) και του άρθρου 23 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄178)
β) Του άρθρου 3 του ν. 2471/1997 «Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 46).
γ) Του άρθρου 14 του ν. 2733/1999 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 155).
δ) Των άρθρων 5 και 8 του ν. 2836/2000 «Συμπλήρωση της Νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168).
ε) Του άρθρου 17 του ν. 3152/2003 «Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152).
στ) Της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195).
ζ) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 17/477/1.7.2008 γνώμη του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί, διότι πρόκειται για ενδεχόμενη δαπάνη η οποία ανάγεται σε πραγματικά γεγονότα.
4. Την υπ’ αριθμ. 59/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2009
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο