Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ.180/2009

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

2/10/2009

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 210

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 180
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ Α΄/196) «Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄/123) «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας».
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
π.δ/γματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 229/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 


Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο