Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. της 14-08-1936/1936

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 14ης Αυγούστου 1936 "Περί επεκτάσεως των περί οκταώρου διατάξεων και εις άλλας κατηγορίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών."
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

Προεδρικό Διάταγμα της 14ης Αυγούστου 1936

(ΦΕΚ Α' 368/24-08-1936)

Περί επεκτάσεως των περί οκταώρου διατάξεων και εις άλλας κατηγορίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' οψει το άρθρον 2 του νόμου Γ^ΛΔ' «περι υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περι ωρών εργασίας», τας διατάξεις του νόμου 2269 «περι κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Βάσιγκτων «περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις Βιομηχανικές επιχειρήσεσι κλπ.», το άρθρον 5 του νόμου 2943 «περι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινων Νόμων» και τας διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 3 και 8 παρ. 1 του Διατάγματος της 8 Μαρτίου 1930 «περί κωδικοποιήσεως των νόμων «περί Κυριακής αναπαύσεως», προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υφυπουργού, μετά πρότασιν του Συμβουλίου Εργασίας και. γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Εις τον Ημέτερον επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Κερκύρα τη 14 Αυγούστου 1936.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' 

Ο επί της Εθν. Οικονομίας Υφυπουργός
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο