Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Π.Δ. 5/2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2007 "Τροποποίηση−συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ/τος 258/2005 (Α΄316) – Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)."
Ο νόμος αυτός δεν είναι κωδικοποιημένος από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
Εάν θεωρείτε χρήσιμο να κωδικοποιηθεί ο νόμος αυτός επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5

(ΦΕΚ Α' 4/10-01-2007)

Τροποποίηση−συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ/τος 258/2005 (Α΄316) – Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2676/1999 (Α΄1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 35 του ν. 2084/1992 (Α΄165) «Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του π. δ/τος 213/1992 (Α΄102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Την υπ’ αριθμ. 26499/424/6.11.2006 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

6. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που διατυπώθηκε κατά την 735/24.10.2006 συνεδρίασή του.

7. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 22/2.11.2006 συνεδρίασή του.

8. Το γεγονός ότι από το παρόν Διάταγμα δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση σε βάρος ούτε του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. δεδομένου ότι με τις διατάξεις του Προεδρικού αυτού διατάγματος επιδιώκεται η πλήρης ενοποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας των τριών καταργούμενων Ταμείων.

9. Την γνωμοδότηση 333/2006 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, 

αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορία'

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο