Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Β.Δ. υπ' αριθ. 376 της 20-05-1971/1971

Β.Δ. υπ' αριθ. 376 της 20ης Μαΐου 1971 "Περί επεκτάσεως των διατάξεων του Α.Ν. 539/1945 "περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών" επί του οικοσίτου και άλλου προσωπικού."
Ο νόμος αυτός παρακουλουθείται από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου και δεν έχει καμία τροποποίηση μέχρι στιγμής

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 376

Περί επεκτάσεως των διατάξεων του Α.Ν. 539/1945 "περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών" επί του οικοσίτου και άλλου προσωπικού.

(ΦΕΚ Α' 111/01-06-1971)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν:

1) Τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 539/1945 "περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών".

2) Την υπ' αριθ. 16224/293/15.3.1971 σύμφωνον γνωμοδότησιν του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και

3) Την υπ' αριθ. 218/8.4.1971 σύμφωνον γνωμοδότησιν του Α' Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: 


Εις τον αυτόν επί της Εργασίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 20 Μαΐου 1971

Εν Ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο