Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Β.Δ. υπ' αριθ. 246 της 24-04-1964/1964

Β.Δ. υπ' αριθ. 246 της 24ης Απριλίου 1964 "Περί χορηγήσεως κατ' έτος αδειών μετ' αποδοχών εις το υπαλληλικόν και τεχνικόν προσωπικόν των Κινηματογράφων και Θεάτρων."
Ο νόμος αυτός παρακουλουθείται από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου και δεν έχει καμία τροποποίηση μέχρι στιγμής

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 246


Περί χορηγήσεως κατ' έτος αδειών μετ' αποδοχών εις το υπαλληλικόν και τεχνικόν προσωπικόν των Κινηματογράφων και Θεάτρων.

(ΦΕΚ Α' 78/14-05-1964)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν:

1) Τας διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 "περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών."

2) Τας διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. Δ/τος 3755/57 "περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών κλπ."

3) Τας από 6.2.64 και 21.2.64 γνωμοδοτήσεις του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και την υπ' αριθ. 202/64 τοιαύτην του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Εις τον αυτόν επί της Εργασίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 24 Απριλίου 1964

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο