Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε.

Νόμος Β.Δ. της 15-11-1949/1949

Β.Δ. της 15ης Νοεμβρίου 1949 "Περί προσδιορισμού των αποδοχών κατά τον χρόνον της κατ' έτος αδείας εις τους μισθωτούς τους αμειβομένους επί ποσοστοίς εις βάρος των πελατών των επιχειρήσεων."
Ο νόμος αυτός παρακουλουθείται από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου και δεν έχει καμία τροποποίηση μέχρι στιγμής

Β.Δ. της 15-11-1949

Περί προσδιορισμού των αποδοχών κατά τον χρόνον της κατ' έτος αδείας εις τους μισθωτούς τους αμειβομένους επί ποσοστοίς εις βάρος των πελατών των επιχειρήσεων.

(ΦΕΚ Α' 319/22-11-1949)

ΠΑΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 3 παράγρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 "περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών", προτάσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εργασίας και την υπ' αριθ. 661/49 τοιαύτην του Συμβουλίου Επικρατείας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:Εις τον αυτόν επί της Εργασίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και την εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 15 Νοεμβρίου 1949

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο επί της Εργασίας Υπουργός
ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορία'

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο